از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی؛

مالیات مقطوع بابت عملكرد سال ۹۸ بعضی از صاحبان مشاغل

مالیات مقطوع بابت عملكرد سال ۹۸ بعضی از صاحبان مشاغل

به گزارش بازاری رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور از تعیین مالیات مقطوع بابت عملكرد سال ۱۳۹۸ بعضی از صاحبان مشاغل اطلاع داد.


به گزارش بازاری به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا، با صدور دستورالعملی، نحوه تعیین مالیات مقطوع بعضی از صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ را اعلام نمود. در متن این دستورالعمل آمده است: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ بعضی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲) آیین نامه اجرایی مبحث ماده (۹۵) قانون فوق مبحث بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۹)، مقرر می دارد: الف - مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱: ۱- تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم مبحث ماده (۲) آیین نامه اجرایی مبحث ماده (۹۵) قانون فوق که مجموع فروش کالا و عرضه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ حداکثر سی برابر معافیت مبحث ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم مبحث این دستورالعمل حداکثر تا آخر مرداد ماه سال ۱۳۹۹( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک مبحث قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می گردند. ۱-۱- صاحبان مشاغلی که بر اساس مبحث فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در خلال سال ۱۳۹۸، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم عرضه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر باعث لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مودیان هم جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و(۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن: ۲- مالیات صاحبان مشاغل بر اساس مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود: ۱-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ ۲-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۲۵.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، با ۴ درصد (چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ ۳-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۵۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، با ۸ درصد (هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ ۴-۲- صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۱۲ درصد (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و عرضه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ از مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و عرضه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ بیشتر از مبلغ مذکور می باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط هستند. ۳- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از راه سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از راه پایگاه اینترنتی http: //tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. ۴- درمورد صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع مبحث این دستورالعمل را به صورت یک جا تا آخر مرداد ماه سال ۱۳۹۹ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت بموقع مالیات و یا درصورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه مبحث ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. ۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و عرضه خدمات مودی درسال ۱۳۹۸ بیشتر از مبلغ ابرازی بعنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم مبحث بند (۳) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر (۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند (۱-۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی مبحث ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. ۶- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و عرضه خدمات مودی درسال ۱۳۹۸ بیشتر از مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرایم متعلقه بخصوص جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از معافیت های قانونی همچون معافیت مبحث ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد. ج- سایر موارد: ۸- صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال ۱۳۹۸ نخستین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و بنابراین مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می باشند. ۹- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با توجه به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی مبحث تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود (به استثنا مشاغل مبحث آیین نامه مذکور که بر مبنای مجوز صادره از سوی مراجع ذی صلاح بیشتر از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند). ۱۰- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ آنها حسب مورد با اعمال مقررات مبحث مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و(۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در خلال سال ۱۳۹۷ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۷ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. ۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان مبحث این دستورالعمل در صورتیکه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خویش را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم مبحث بند (۱) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند (به عنوان آخرین اقدام مودی پیش از آخر مرداد سال ۱۳۹۹) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی همچون مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم درمورد درآمد عملکرد سال ۱۳۹۸ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. ۱۲- کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند. مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود. ۱۳- آن دسته از صاحبان مشاغل مبحث بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۷ آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۷، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ مودیان مبحث این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش پیدا کند این امر تأثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها نخواهد داشت. ۱۴- صاحبان مشاغلی که با عنایت به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی باشد.
۱۵- نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بخشنامه های صادره در رابطه با آن در سال ۱۳۹۸ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شده اند، بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده اند (ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن ماه ۱۳۹۸)، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود همچون تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خواهند بود.
۱۶- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول حکم بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (۲) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.

1399/05/13
22:06:15
5.0 / 5
2014
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا