از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی؛

نحوه معافیت مالیاتی صادركنندگان در سال ۹۸ ابلاغ گردید

نحوه معافیت مالیاتی صادركنندگان در سال ۹۸ ابلاغ گردید

بازاری: رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور با صدور دستورالعملی، نحوه اعمال معافیت مالیاتی صادركنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده كالاهای صادراتی آنها در عملكرد سال ۱۳۹۸ را ابلاغ نمود.به گزارش بازاری به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: بر مبنای جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات همچون کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همینطور استرداد مالیات و عوارض مبحث ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نمی باشد.
وی همینطور تاکید کرده است: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مبحث ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشته است: در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می باشد.
پارسا تصریح کرده است: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همینطور دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از آغاز سالجاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش بعنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
وی تاکید کرده است: صرفا دوره های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که پیش از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همینطور دوره های مالیاتی سنوات قبل نمی باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا آخر دیماه ۱۳۹۸ بوده، ازاین رو ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام لیست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در مورد صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی نموده و در صورت درخواست استرداد از جانب مؤدی طبق مقررات همچون رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.
پارسا همینطور در مورد نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات همچون کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا آخر تیرماه ۱۳۹۹ می باشد، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خویش را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مبحث ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.
وی خاطرنشان کرده است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یاد شده بیشتر از ۷۰ درصد تعهد ارزی خویش را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی مبحث ماده مذکور خواهند بود.
پارسا عنوان داشته است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰% تعهد ارزی خویش را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از جانب بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همینطور صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خویش را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مبحث ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.
لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ گردیده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در خلال سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف گردیده است. بنابراین مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی می باشد.
پارسا عنوان داشته است: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به علت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور بعنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با عنایت به این که مبحث منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، ازاین رو جزو هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.
وی همینطور یادآور شده است: هم اکنون امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از راه رفتن به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.منبع:

1399/03/23
19:35:27
5.0 / 5
2324
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا