سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای ابتدایی خرداد

سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای ابتدایی خرداد

بازاری: پرهیز از استقرار كلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی، انجام عملیات خاك ورزی در باغات با عنایت به كمبود بارش و خشكسالی، بستن و آرایش خوشه های خرما با عنایت به وزش باد همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت تا دوم خرداد) است.به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای امروز (۳۱ اردیبهشت) تا روز چهارشنبه (۲ خرداد) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراكنده باران و رگبار و رعد و برق

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• اقدامات كنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باكتریایی و ویروسی در باغات میوه و احتیاط از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراكنده باران و رگبار و رعد و برق

• پایش آفات زنجره مو و تریپس در تاكستانها برای انجام مبارزه به موقع (خروج حشره كامل) و احتیاط از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراكنده باران و رگبار و رعد و برق

• بررسی وضعیت مبارزه با نسل اول كرم آلو و كرم خوشه خوار

• مبارزه با سفیدك سطحی و بیماری غربالی در درختان میوه هسته دار و احتیاط از روز پنجشنبه تا یك شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران و رگبار و رعد و برق

• مبارزه با شپشك واوی درختان سیب و احتیاط از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراكنده باران و رگبار و رعد و برق

• زراعت:

• انجام عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره (چغندرقند، سیب زمینی، پیاز و...)

• عملیات آماده سازی بستر كشت گوجه فرنگی و جالیز و احتیاط از روز دوشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• ادامه انجام عملیات كاشت ذرت پس از گاورو شدن خاك و احتیاط از روز دوشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• تغذیه بهینه محصولات زراعی با استفاده از كودهای محلول با نظر كارشناسان فنی

• مبارزه با تریپس در مزارع گندم و احتیاط از روز دوشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• مبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند بعد از گاورو شدن خاك

• مبارزه با سن مادر در مزارع غلات به جز در ایام بارانی

• مبارزه فوزاریوم ریشه و خوشه مزارع گندم و احتیاط از روز دوشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده باران

• انتقال بذور و كودهای شیمیایی جامد به مكان های مسقف تا پیش از آغاز بارش پراكنده در ایام یكشنبه تا چهارشنبه

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• مبارزه فوزاریوم ریشه و خوشه مزارع گندم و مبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم و جو

• مبارزه با آفات كك و كرم طوقه بر در مزارع چغندرقند پس از اتمام بارش و گاورو شدن اراضی

• كنترل مزارع كلزا از نظر آلودگی به شته مومی و سم پاشی مزارع آلوده پس از گاورو شدن اراضی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روزهای یكشنبه تا چهار شنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراكنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراكنده باران

• رعایت ارتفاع كندوهای زنبورعسل از سطح زمین به میزان حداقل ۲۰ سانتی متر جهت محافظت از بارش

• پرهیز از استقرار كلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• ماشین آلات كشاورزی:

• توقف عملیات خاك ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاك اراضی

• استان اردبیل:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز سه شنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• زراعت:

• انتقال بذور و كودهای شیمیایی جامد به مكان های مسقف تا پیش از آغاز بارش پراكنده در روز سه شنبه

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات بعد از گاورو شدن خاك

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز سه شنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز سه شنبه به علت رگبار و رعد و برق

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد در ایام دوشنبه به علت بارش پراكنده باران

• رعایت ارتفاع كندوهای زنبورعسل از سطح زمین به میزان حداقل ۲۰ سانتی متر جهت محافظت از بارش

• پرهیز از استقرار كلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• ماشین آلات كشاورزی:

• توقف عملیات خاك ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاك اراضی

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان چهارمحال و بختیاری در ایام دوشنبه تا چهارشنبه و در استان كهگیلویه و بویراحمد و لرستان در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان همدان در ایام دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراكنده

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• مبارزه با شپشك واوی سیب (نسل اول)

• مبارزه با لكه آجری بادام به جز در ایام بارانی

• مرحله دوم مبارزه با كنه گالی گردو پس از باز شدن جوانه های برگی به جز در ایام بارانی

• كنترل و مبارزه با بیماری سرخشكیدگی و انواع شانكر پس از تشكیل میوه و پانسمان محل ها زخم به جز در ایام بارانی

• مرحله اول مبارزه با كرم سیب به جز در ایام بارانی

• جمع آوری و معدوم كردن میوه های آلوده در مزارع توت فرنگی استان كردستان و خودداری از دپو آنها در اطراف مزارع جهت پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی

• مبارزه با علف های هرز در مزارع توت فرنگی استان كردستان و كمك به تهویه مناسب بین بوته ها جهت پیشگیری از بیماری های قارچی

• گردوكاران استان نسبت به هرس شاخه های خشك و آلوده و تقویت درختان به روش چال كود اقدام نمایند.

• تاكستان ها نسبت به تقویت باغات خود اقدام نمایند.

• زراعت:

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• توقف مصرف كود ازته سرك در مزارعی كه بیماری لكه نواری باكتریایی دیده شده است

• كنترل و رد یابی مزارع گندم درمورد بیماری زنگ زرد گندم و لكه نواری باكتریایی

• مبارزه با سوسك های گرده خوار و شته ها در مزارع كلزا و باغات به جز در ایام بارانی

• كنترل شته مومی كلزا به جز در ایام بارانی

• بررسی مزارع گندم و جو جهت ردیابی و مبارزه بموقع با پوره سن گندم

• كنترل مزارع نخود جهت بیماری برق زدگی

• مبارزه با انواع سفیدك های حقیفی پس از خاتمه بارش ها

• سورتینگ و آماده كردن غده های سیب زمینی جهت كشت های بهاره

• انجام عملیات مكانیكی مبارزه با علفهای هرز مزارع نخود

• مبارزه با پیله خوار نخود در مناطق گرمسیر

• كارشناسان شهرستان های پاوه، جوانرود، ثلاث و دالاهولازم است نسبت به پایش مناطقی كه سابقه ظهور پوره ملخ بومی دارند مبادرت و كشاورزان وباغداران را ترغیب به مبارزه با آفت مذكور كنند.

• مبارزه با سوسك های گرده خوار و شته ها در مزارع كلزا و باغات نقاط سرد استان كرمانشاه در صورت مشاهده مطابق نظر كارشناسان محل بویژه در مورد سموم مناسب سفارش می گردد.

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• احتیاط در تردد، توقف و برپایی چادر در مناطق مرتفع و جاده های كوهستانی توسط عشایر و كشاورزان

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارش پراكنده و احتمال وقوع صاعقه در پس از ظهر

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در پس از ظهر به علت بارش پراكنده

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• رعایت ارتفاع كندوهای زنبورعسل از سطح زمین به میزان حداقل ۲۰ سانتی متر جهت محافظت از بارش

• پرهیز از استقرار كلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• ماشین آلات كشاورزی:

• توقف عملیات خاك ورزی و تردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاك اراضی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان و مازندران در ایام دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده به علت وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• انجام تغذیه با كودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری

• با عنایت به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاك، انجام كوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر مبنای میزان تولید سال قبل و سن درختان (با نظر كارشناس)

• محلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی با عنایت به شرایط آب و هوایی (به جز روز دوشنبه در استان گیلان)

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و وزش باد

• مبارزه با آفت سپردار سفید توت در باغات سیاه ریشه با نظر كارشناس هوایی

• سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مركبات برای كنترل شته

• كشاورزان با عنایت به زمان فعالیت كرم طوقه بر (هلیوتیس و آگروتیس) در مزارع صیفی نسبت به مبارزه با آن بر مبنای سفارش های كارشناسی مدیریت مراكز خدمات و كلینیك های گیاه پزشكی اقدام نمایند.

• باغداران، زارعان، دامداران و زنبورداران مناطق مختلف استان گیلان شامل لوشان، جیرنده، خورگام و كلیشم شهرستان رودبار و مناطق مرتفع شهرستان های آستارا، سیاهكل، رودسر و املش با عنایت به زمان فعالیت پوره های ملخ، در صورت مشاهده مراتب را به نزدیك ترین مركز خدمات یا به مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان همكاری لازم را در امر كنترل و مبارزه با آن داشته باشند.

• زراعت:

• تسریع در عملیات زراعی برنج (آب تخت، بذرپاشی و نشاء كاری) به منظور استفاده از باران های موسمی

• كنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج

• انجام زهكشی و مدیریت خروج آب از مزارع گندم و سایر محصولات

• برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و كلزا و...

• كشت نشاء های صیفی جات

• مبارزه شیمیایی جهت كنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ كش نظیر فالكن و ركس دو هوایی

• مبارزه شیمیایی در اراضی شالیزاری بالای ۲۰ روز نشا (به جز در روز دوشنبه در استان گیلان)

• انتقال بذور و كودهای شیمیایی جامد به مكان های مسقف به علت بارش باران پیش از روز دوشنبه در استان گیلان

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• كلزا كاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر مبنای سفارش های كارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز دوشنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان گیلان در روز دوشنبه به علت بارش باران

• شیلات:

• در صورت وجود آزولا و طبعا كاهش اكسیژن آب استخرها نسبت به جمع آوری آن و هوادهی استخرها اقدام نمایند.

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• با عنایت به افزایش درجه حرارت هوا تا حد ۳۱ درجه تا آخر هفته عملیات رهاسازی بچه ماهی به استخرها در بامداد صورت بگیرد و نسبت به غذادهی و كوددهی در ماكزیمم نرم خود با ماهیان گرمابی می توان اقدام نمود همینطور هوادهی استخرها پیش از طلوع آفتاب و در غروب الزامی است.

• زنبورداری:

• تولید سایبان برای كندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

• پرهیز از استقرار كلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• با عنایت به وضعیت مناسب جوی و باز شدن گل های گیاهان شهددار، بهتر است انتقال كلونی زنبورها از مناطق جلگه ای به مناطق میان بند و جنگلی انجام گیرد.

• منابع طبیعی:

• خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با عنایت به وقوع بارش در استان گیلان در روز جمعه به علت بارش پراكنده

• ماشین آلات كشاورزی:

• توقف عملیات خاك ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاك اراضی

• استان گلستان:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلا مانع است.

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• تولید و ترمیم تشتك پای درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاك

• كوددهی سرك ازته در باغات هسته دار

• سم پاشی درختان میوه دانه دار جهت كنترل آفات مكنده و بیماری غربالی و مومیایی

• زراعت:

• سم پاشی با قارچ كش مناسب در مزارع گندم دیر كاشت جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله و احتیاط در روز پنج شنبه به علت بارش پراكنده باران

• كاشت آفتابگردان روغنی كشت اول با توجه بارش های اخیر و در صورت تامین رطوبت مناسب

• آبیاری تكمیلی مزارع جو و گندم

• مخلوط كشی و خالص سازی مزرعه گندم و جوكار تكثیری

• آبیاری مزارع سیب زمینی با عنایت به نیاز آبی بوته سیب زمینی به آبیاری و كمبود رطوبت خاك

• آماده سازی اولیه بستر بذر كشت سویا بعد از گاورو شدن خاك

• انجام عملیات كشت پنبه با حداكثر سرعت با عنایت به اهمیت تاریخ كاشت و شرایط مساعد دمایی

• كشت پنبه به صورت ردیفی و جوی و پشته ای جهت مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خشكسالی هیدرولوژیك

• كشاورزانی كه از ضد عفونی بذر با سموم حشره كش غفلت كرده اند، مراقب خسارت آفات همچون تریپس باشند.

• برداشت دانه كلزا در ساعات گرم و وسط روز جهت كاهش ریزش دانه

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل و وزش باد

• پرهیز از استقرار كلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• خودداری از مجاورت در كنار درختان تنومند و پوسیده به لحاظ احتمال شكسته شدن تنه درختان

• ماشین آلات كشاورزی:

• توقف عملیات خاك ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاك اراضی

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های البرز و تهران در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان های سمنان و قم در روز سه شنبه و چهار شنبه و در استان قزوین در ایام دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و در استان مركزی در ایام دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه به علت بارش پراكنده باران

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• مبارزه مكانیكی (بوته كنی) با علف های هرز به خصوص علف های هرز ریزوم دار بعد از مناسب شدن رطوبت خاك

• زراعت:

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات به جز در ایام بارانی

• كشت چغندر قند و ذرت به پس از گاورو شدن خاك

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز به جز در ایام بارانی

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در ایام بارانی

• بازدید از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) به جز در ایام بارانی

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به احتمال وقوع صاعقه در ایام دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش پراكنده باران و احتیاط در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران در استان های البرز و تهران و در استان های سمنان و قم در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و در استان قزوین در ایام دوشنبه و سه شنبه و در استان مركزی در ایام دوشنبه تا چهارشنبه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان های البرز و تهران در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان های سمنان و قم در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان قزوین در ایام دوشنبه و سه شنبه و در استان مركزی در ایام دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراكنده باران

• زنبورداری:

• پرهیز از استقرار كلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• منابع طبیعی:

• خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان های البرز و تهران در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان های سمنان و قم در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان قزوین در ایام دوشنبه و سه شنبه و در استان مركزی در ایام دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراكنده باران

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• ماشین آلات كشاورزی:

• توقف عملیات خاك ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاك اراضی

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان و یزد در روز سه شنبه و چهارشنبه به علت رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• كنترل آفت زنجره درختان پسته (شیره تر) در ایام آرام و بدون بارش

• انجام آبیاری باغات پس از بارش های كم به منظور جلوگیری از بالا آمدن شوری و خشكیدگی درختان

• خودداری از حذف علف های هرز و پاجوش های انار به علت مشاهده واحتمال طغیان آفت مگس مدیترانه ای و شته

• در صورت نیاز مبارزه شیمیائی ضد انواع آفات درختی از قبیل شته، آتشك و پسیل گلابی و غیره به جز در ایام بارانی صورت گیرد.

• ردیابی و مبارزه شیمیایی با آفت پسیل پسته به جز در ایام بارانی

• آبیاری و تغذیه مناسب همراه با كنترل آفات در باغات پسته با عنایت به اینكه خوشه ها در مراحل اولیه پر كردن هستند.

• انجام حداقل عملیات خاك ورزی در باغات با عنایت به كمبود بارش و خشكسالی

• انجام عملیات مبارزه با آفت لكه آجری در باغات بادام آلوده به جز در ایام بارانی

• مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات هلو، شلیل، بادام، زردآلو همینطور خوشه خوار در تاكستان ها به جز در ایام بارانی

• مبارزه با بیماری سفیدك سطحی مو، آفات كرم آلو، كرم سیب وخوشه خوارانگور به جز در ایام بارانی

• به منظور تقویت درختان میوه، پسته و انار در صورتی كه تابحال از كودهای ازته استفاده نشده با عنایت به آزمون خاك به كوددهی با كودهای ازته اقدام گردد.

• با عنایت به ابرناكی و رطوبت مناسب امكان طغیان شته در باغات انار وجود دارد. در صورت مشاهده آلودگی زیاد پاجوش های انار به شته به حذف پاجوش ها اقدام گردد.

• زراعت:

• ردیابی آفت پوره سن در مزارع و مبارزه برضد آن

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• برداشت سریع تر محصول جو و كلزا جهت جلوگیری از ریزش دانه های جو و كلزا

• كشاورزان پنبه و سورگوم كار هنوز می توانند به كشت این محصولات اقدام نمایند. ذرت كاران هم می توانند به كشت مقدماتی ذرت اقدام نمایند.

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• جلوگیری از ورود پرندگان وحشی به انبار خوراك طیور

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز یكشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• بازدید از باغات انگور جهت مبارزه با سفیدك با عنایت به شرایط دمایی و رطوبت بالا تا آخر هفته

• تمیزكردن پوشش گلخانه ها جهت استفاده بهتر از نور

• بازدید از باغات جهت مبارزه با بیماریهای قارچی و درصورت نیاز اقدام به مبارزه شیمیایی بعد از مساعد شدن شرایط جوی

• جلوگیری از ورود سیل و آب های روان حاصل از بارندگی ها با بستن راه ورودی آب به باغ

• مبارزه با آفت كرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونی و احتیاط در روز یك شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• خودداری از دادن كود ازت در باغات پسته در صورت مشاهده سوختگی نوك پسته

• زراعت:

• آماده سازی بستر كشت و اقدام به كشت های بهاره همچون ذرت، گوجه فرنگی و...

• استفاده از كود سرك در مزارع گندم و جو و مبارزه مكانیكی با علف های هرز در مزارع

• پیگیری جهت كشت مزارع پنبه با ارقام دلینته

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• مصرف كود سرك در گندم با عنایت به مرحله پر شدن دانه

• نوغانداران با عنایت به فعالیتهای پوره ملخ در صورت مشاهده به مراكز جهاد كشاورزی اطلاع دهند تا نسبت به مبارزه آن اقدام گردد.

• بازدید مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات و احتیاط در روز یك شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• پیگیری جهت كشت مزارع پنبه با ارقام دلینته پس از اتمام بارش و گاورو شدن خاك

• انجام اقدام لازم جهت سم پاشی جهت مبارزه علف های هرز پهن برگ

• واكاری چغندر قند در نقاطی كه بذر سبز نشده

• بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علایم آلودگی به بیماریها و آفات سن گندم

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز یك شنبه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• منابع طبیعی:

• حفظ و ذخیره رطوبت خاك و انجام عملیات مالچ پاشی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان كرمان در روز چهارشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• تولید تشتك دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر آب

• برداشت محصولات درساعات اولیه روز وعصر با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول درهوای خنك

• بستن و آرایش خوشه های خرما با عنایت به وزش باد

• استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده به علت وزش باد شدید در استان كرمان در روز چهار شنبه

• با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول درهوای خنك، برداشت درساعات اولیه روز وعصر صورت گیرد.

• زراعت:

• تسریع در برداشت گندم، جو، كلزا وغیره در جنوب استان سیستان و بلوچستان

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند.به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدیداز مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات و احتیاط در استان خراسان جنوبی در روز پنج شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید و در استان كرمان در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با عنایت به احتمال خوابیدگی گندم، جو و سایر غلات به علت بارش و وزش باد شدید در استان خراسان جنوبی در روز پنجشنبه

• مبارزه با علف های هرز مزارع كلزا، گندم و جو

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• احتیاط در تردد، توقف و برپایی چادر در مناطق مرتفع و جاده های كوهستانی توسط عشایر و كشاورزان

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارش پراكنده و احتمال وقوع صاعقه در استان كرمان در روز چهارشنبه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان كرمان در روز چهارشنبه به علت بارش پراكنده

• شیلات:

• كاهش غذا دهی در ساعات افزایش غلظت گرد و غبار

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• پایش باغات مركبات برای شپشك مركبات

• زراعت:

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند. به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• عملیات پایش شته مومی در مزارع كلزا و گلرنگ

• پایش آفت سن در مزارع گندم

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• زنبورداری:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• انجام عملیات تلقیح نخیلات

• مبارزه با سفیدك در انگور

• زراعت:

• كمباین ها به منظور جلوگیری از شكستگی بذر و یا ریزش سنبله ها از عقب كمباین نسبت به تنظیم كوبنده و ضد كوبنده همینطور سرعت باد سیكلون تنظیمات لازم را به عمل آورند.

• با عنایت به خوابیدگی مزارع غلات الزاما از كمباین پنجه ای استفاده گردد.

• در زمان برداشت غلات با عنایت به خوابیدگی مزارع دقت لازم به منظور كاهش افت غیر مفید (خاك) تمهیدات لازم را انجام دهند.

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی كه دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور كنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدك، زنگ زرد و قهوه ای گندم

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی
1397/02/31
15:29:51
5.0 / 5
4836
تگهای خبر: تولید , خدمات , كیفیت , محصولات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا